กรมทรัพยากรธรณี

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 
ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400 
email : RecruitHrDmr@hotmail.com
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599
ายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 - 20 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 1.การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาทำการธนาคาร

2.การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบัตร ATM (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น) โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Onlineหรือ net bank) ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  330  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน 30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กรมทรัพยากรธรณีจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th หัวข้อ"ประกาศรับสมัครงาน" เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบและทางเว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com /ข้าราชการ ปี 2566 หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด  เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400  
email : RecruitHrDmr@hotmail.com  
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599