กรมทรัพยากรธรณี

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 11 พ.ย. 65) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 
ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400 
email : RecruitHrDmr@hotmail.com
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599"
ายในวันที่ 11 พ.ย. 2565

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 65 - 11 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 1.การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 65 - 12 พ.ย. 2565 ภายในเวลาทำการธนาคาร

2.การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 ของวันที่ 12 พ.ย. 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Onlineหรือ net bank) ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย. 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  330  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน 30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กรมทรัพยากรธรณี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี http://dmr.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือที่ https://dmr.thaijobjob.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด  เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์  https://dmr.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400  
email : RecruitHrDmr@hotmail.com  
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599"