กรมทรัพยากรธรณี

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565) ในวันและเวลาราชการ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 
ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400 
email : RecruitHrDmr@hotmail.com
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599"
ายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
2. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 1.การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลาทำการธนาคาร

2.การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบัตร ATM ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Onlineหรือ net bank) ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 2565 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน  330  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน 30  บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กรมทรัพยากรธรณี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี http://dmr.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือที่ https://dmr.thaijobjob.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด  เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบภายหลังจากที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์  https://dmr.thaijobjob.com หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมทรัพยากรธรณี เลขที่ 75/10 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400  
email : RecruitHrDmr@hotmail.com  
เบอร์โทร : 026219590 ,026219592 , 026219599"